Оценяване на отчетите

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОТЧЕТИТЕ:

1. Теоретична постановка

0-5 точки

2. Структура, логика и външен вид на отчета

0-5 точки

3. Системен анализ при вземане на управленските решения

0-5 точки

4. Собствени идеи и оригиналност

0-5 точки

5. Използвани съвременни информационни технологии

0-5 точки

6. Принос за развитието на играта

0-5 точки